Azəri
Thursday 4th of June 2020
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

Muminun" surəsi

Muminun" surəsi
əl-Muminun (Möminlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 118 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!)2.    O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) müti olub (Ona) boyun əyərlər! (Allahın qarşısında ...

"Nəsr" surəsi

"Nəsr" surəsi
.110.ən-Nəsr (Kömək) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!    (Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman;    İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman    Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub ...

Kafirun" surəsi

Kafirun" surəsi
.109.əl-Kafirun (Kafirlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər! Sənə -bir il bizim bütlərimizə ibadət et, bir il də biz sənin Rəbbinə ibadət edək -deyən müşriklərə) de: “Ey kafirlər!2.    Mən sizin ibadət etdiklərinizə (bütlərə) ibadət etmərəm!3.    Siz də mənim ibadət etdiyimə ...

Əgər bu dünya milçəyin qanadı qədər dəyərli olsaydı, şərbət qədər kafirə verilməzdi

Əgər bu dünya milçəyin qanadı qədər dəyərli olsaydı, şərbət qədər kafirə verilməzdi
Həzrət Peyğəmbər (s) ölmüş bir qoyunun kənarından keçirdi və buyurdu: “Görürsünüzmü ki, bu qoyun sahibinin nəzərindən necə düşmüşdür və yüngül olduğu üçün onun qiyməti yoxdur”. Deyir: “Bəli, ona görə də sahibi ondan əl çəkmişdir”.   Həzrət (s) buyurur: “Canım əlində olan Allaha and ...

"Hicr" surəsi

"Hicr" surəsi
.15.ər-Hicr (Daşlı sahə)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 99 ayədir)   Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim, Ra! Bunlar (mükəmməl ilahi) Kitabın və açıq-aydın (möcüzə olan) Quranın ayələridir. 2.    Kafirlər (qiyamət günü), yəqin ki, müsəlman olmalarını istərdilər! 3.    (Ya Rəsulum!) Qoy (kafirlər) hələ (istədikləri kimi) yeyib-içsinlər, (dünyadan) ləzzət alsınlar, ...

"İnşiqaq" surəsi

"İnşiqaq" surəsi
əl-İnşiqaq (Yarılma) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 25 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göy yarılacağı,2.    Və Rəbbinin buyuruğunu haqq olaraq eşidib (Ona) itaət edəcəyi zaman;3.    Yer uzanıb dümdüz olacağı;4.    Qoynunda olanları bayıra atıb boşalacağı5.    Və Rəbbinin buyuruğunu haqq olaraq eşidib (Ona) ...

"Hədid" surəsi

"Hədid" surəsi
əl-Hədid (Dəmir) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 29 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı təqdis edib şəninə təriflər deməkdədir. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!2.    Göylərin və yerin hökmü Onun əlindədir. Dirildən də, öldürən də Odur. O, hər şeyə qadirdir!3.    ...

"Ənam" surəsi

"Ənam" surəsi
.6.əl-Ənam (Davar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 165 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göyləri və yeri (yoxdan) xəlq edən, zülmətləri və nuru yaradan Allaha həmd (şükür və tərif) olsun! (Bu qüdrəti gördükdən) sonra kafir olanlar yenə (bütləri) öz Rəbbinə tay tuturlar.2.    Sizi palçıqdan yaradan, sonra da (sizin ...

Oruc vacib oldu

Oruc vacib oldu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz!

Al- İmran surəsinin 14- ci ayəsinə əsasən, qadınlar da kişilərin bəzi maddi və çirkin işləri üçün olnmuş və heyvanlardan hesab edilməlidirmi?

Al- İmran surəsinin 14- ci ayəsinə əsasən, qadınlar da kişilərin bəzi maddi və çirkin işləri üçün olnmuş və heyvanlardan hesab edilməlidirmi?
Al- İmran surəsinin 14- ci ayəsində zahiri dünyəvi məhəbbətlər məzəmmət edilərək, maddi və pis işlər hesab edilmişdir. Bu ayədə də belə zahirlər bəyan edilmişdir ki, bunlara qadınlar, övladlar, qızıl, gümüş, seçkin atlar və əkin yerləri aiddir. Buradan belə sual meydana çıxır ki, qadınlar da kişilərin maddi və çirkin işləri üçün olmuş və ...

Hud" surəsi

Hud" surəsi
Hud surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 123 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Ra! Bu, ayələri hikmət sahibi, (hər şeydən) agah olan (Allah) tərəfindən möhkəmlənmiş, sonra da müfəssəl izah edilmiş bir Kitabdır ki,2.    Siz Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz. Mən sizi Allah tərəfindən (Cəhənnəmlə) qorxudan və (Cənnətlə) ...

"Əraf" surəsi

"Əraf" surəsi
.7.əl-Əraf (Sədd) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 206 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim, Sad.2.    Bu, (kafirləri cəhənnəm əzabı ilə) qorxutmaq və möminlərə öyüd-nəsihət vermək üçün sənə nazil edilən Kitabdır. (Ya Rəsulum!) Ondan (onun təbliğindən) ötrü ürəyində bir sıxıntı olmasın!3.    ...

Qəsəs" surəsi

Qəsəs" surəsi
əl-Qəsəs (Əhvalat) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin, Mim!2.    Bu, (haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri) açıqaydın Kitabın ayələridir!3.    Biz inanan bir tayfa üçün sənə Musanın və Fironun hekayətindən (bir qismini) olduğu kimi söyləyəcəyik.4.    ...

"Nas" surəsi

"Nas" surəsi
ən-Nas (İnsanlar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə; 2.    İnsanların ixtiyar sahibinə; 3.    İnsanların tanrısına; 4.    Vəsvəsə verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb gizlənən Şeytanın şərindən- ...

LƏNƏT OLUNMUŞLAR KİMLƏRDİR?

LƏNƏT OLUNMUŞLAR KİMLƏRDİR?
“Lənət” sözü lüğətdə “qovulmaq və uzaqlaşdırmaq” mənasını daşıyır. “Allah Şeytana lənət etsin” və yaxud “Allah fılankəsə lənət etsin!” – ibarələrinin mənası budur ki, Allah-Taala onları Öz rəhmət və mərhəmət civarından uzaqlaşdıraraq əzaba düçar etsin, Öz qəzəbini onlara şamil etsin! Lüğət alimi Rağib ...

ƏN-NƏML ‏ SURƏSI

ƏN-NƏML ‏ SURƏSI
0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.1. Ta, Sin. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç bir kəsin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Və bu kitabın möhkəm ayələri və belə mütəşabih ayələri vardır. And olsun Turi-sinaya və Süleymana ki, bu surə Qur’anın, aşkar və aydınlıq gətirən ...

"Bələd" surəsi

"Bələd" surəsi
.90.əl-Bələd (Şəhər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 20 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And içirəm bu şəhərə (Məkkəyə)-2.    Sənin yaşadığın (sənə halal olan) şəhərə;3.    And içirəm ataya və onun övladına (Adəmə və onun nəslinə, yaxud İbrahimə və oğlu İsmailə) ki,4.    Biz insanı məşəqqətdə yaratdıq! ...

Donuz ətinin haram və murdar olması haqqında iki baxış

Donuz ətinin haram və murdar olması haqqında iki baxış
Allah Quranda buyurur: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ“O (Allah) sizə ölmüş heyvanı, (axar) qanı, donuz ətini... (yeməyi) qəti haram etmişdir.” (“Bəqərə” surəsi, ayə: 173; “Maidə” surəsi, ayə:  3; “Ənam” surəsi, ayə: 145; “Nəhl” surəsi, ayə: 115)Qan ...

"Nəml" surəsi

"Nəml" surəsi
ən-Nəml (Qarışqalar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 93 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin! Bu, Quranın və (haqqı batildən ayıran) açıq-aydın bir Kitabın ayələridir!2.    Möminlərə (doğru yol göstərən) rəhbər və (Cənnətlə) müjdədir.3.    O kəslər ki, (vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılır, zəkat verir və axirətə ...

Əbu-Ləhəb" surəsi

Əbu-Ləhəb" surəsi
...