Azəri
Tuesday 14th of July 2020
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

"Nəbə" surəsi

"Nəbə" surəsi
ən-Nəbə (Böyük xəbər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 40 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Bu müşriklər) bir-birindən nə haqqında soruşurlar?2.    Böyük bir xəbər (qiyamət günü) haqqında!3.    Elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadırlar.4.    Xeyr, onlar (qiyamətin haqq olduğunu) mütləq ...

"Furqan" surəsi

"Furqan" surəsi
əl-Furqan (Fərqləndirmə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 77 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Aləmləri (insanları və cinləri Allahın əzabı ilə) qorxutmaq üçün (haqqı batildən ayıran) Quranı Öz bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil edən Allah nə qədər (uca, nə qədər) uludur! (Ucalardan ucadır; əzəli və əbədidir, xeyir-bərəkəti bol və ...

"Bəyyinə" surəsi

"Bəyyinə" surəsi
əl-Bəyyinə (Açıq-aydın dəlil) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Kitab əhlindən (yəhudilərdən və xaçpərəstlərdən) kafir olanlar və müşriklər özlərinə açıq-aşkar bir dəlil gəlməyənə qədər (dinlərindən) ayrılan deyildilər.2.    (Bu açıq-aşkar dəlil isə) pak səhifələri onlara oxuyan, Allah ...

"Bələd" surəsi

"Bələd" surəsi
.90.əl-Bələd (Şəhər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 20 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And içirəm bu şəhərə (Məkkəyə)-2.    Sənin yaşadığın (sənə halal olan) şəhərə;3.    And içirəm ataya və onun övladına (Adəmə və onun nəslinə, yaxud İbrahimə və oğlu İsmailə) ki,4.    Biz insanı məşəqqətdə yaratdıq! ...

Qədr" surəsi

Qədr" surəsi
əl-Qədr (Qədr gecəsi) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, Biz onu (Quranı) Qədr gecəsi (lövhi-məhfuzdan dünya səmasına) nazil etdik!2.    (Ya Peyğəmbər!) Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, Qədr gecəsi nədir?!3.    Qədr gecəsi (savab cəhətdən) min aydan daha xeyirlidir! (O, rəvayətə görə, ...

"İbrahim" surəsi

"İbrahim" surəsi
İbrahim surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Ra! (Ya Rəsulum! Bu Quran) elə bir Kitabdır ki, onu sənə insanları onların öz Rəbbinin izni ilə zülmətlərdən nura (küfrdən imana) -yenilməz qüvvət sahibi, (hər cür) tərifə (şükürə) layiq olan Allahın yoluna (islam dininə) çıxartmaq üçün nazil ...

"İnfitar" surəsi

"İnfitar" surəsi
əl-İnfitar (Parçalanma) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göy parçalanacağı zaman;2.    Ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi zaman3.    Dənizlər (qaynayıb bir-birinə) qarışacağı zaman;4.    Qəbirlər çevriləcəyi (qəbirlərin altı üstünə çevrilib ölülər oradan ...

"Nəsr" surəsi

"Nəsr" surəsi
.110.ən-Nəsr (Kömək) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!    (Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman;    İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman    Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub ...

Al- İmran surəsinin 14- ci ayəsinə əsasən, qadınlar da kişilərin bəzi maddi və çirkin işləri üçün olnmuş və heyvanlardan hesab edilməlidirmi?

Al- İmran surəsinin 14- ci ayəsinə əsasən, qadınlar da kişilərin bəzi maddi və çirkin işləri üçün olnmuş və heyvanlardan hesab edilməlidirmi?
Al- İmran surəsinin 14- ci ayəsində zahiri dünyəvi məhəbbətlər məzəmmət edilərək, maddi və pis işlər hesab edilmişdir. Bu ayədə də belə zahirlər bəyan edilmişdir ki, bunlara qadınlar, övladlar, qızıl, gümüş, seçkin atlar və əkin yerləri aiddir. Buradan belə sual meydana çıxır ki, qadınlar da kişilərin maddi və çirkin işləri üçün olmuş və ...

Əla" surəsi

Əla" surəsi
əl-Əla (Ən uca) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Ən uca olan Rəbbinin adını pak (müqəddəs) tutub şəninə təriflər de!2.    O Rəbbin ki, (hər şeyi) xəlq etdi və nizama saldı.3.    O Rəbbin ki, (hər şeyin keyfiyyətini, xüsusiyyətini, davam müddətini) əzəldən müəyyən etdi və ...

Quran necə kitabdır?

Quran necə kitabdır?
Quran necə kitabdır? Qısa cavab Qurani-Kərim son ilahi xəbər olaraq, Allah-Taala tərəfindən Məhəmməd ibn Əbdullahın vasitəsi ilə insanları haqq, səadət və xoşbəxlik yoluna tərəf dəvətdən ötrü göndərilmişdir. Bu Kitab, vəhy vasitəsi ilə 23 il müddətində tədriclə İslam Peyğəmbərinə (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) nazil olmuşdur. ...

"Fil" surəsi

"Fil" surəsi
əl-Fil (Fil) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə (Kəbəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini görmədinmi?!2.    Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?!3.    Onların ...

"Mutəffifin" surəsi

"Mutəffifin" surəsi
əl-Mutəffifin (Çəkidə və ölçüdə aldadanlar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 36 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların!2.    O kəslər ki, özləri insanlardan (bir şey) aldıqları zaman onu tam ölçüb alar,3.    Onlar üçün ölçdükdə ...

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun
Yаlnız sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturunPеyğәmbәr (s) buyurub:لا تَجْلِسُوا إِلَّا عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ مِنْ خَمْسٍ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينِ وَ مِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَ مِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى ...

"Nas" surəsi

"Nas" surəsi
ən-Nas (İnsanlar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə; 2.    İnsanların ixtiyar sahibinə; 3.    İnsanların tanrısına; 4.    Vəsvəsə verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb gizlənən Şeytanın şərindən- ...

Əbu-Ləhəb" surəsi

Əbu-Ləhəb" surəsi
...

"Muddəssir" surəsi

"Muddəssir" surəsi
l-Muddəssir (Bürünüb sarınan) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 56 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)!2.    Qalx (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut!3.    Öz Rəbbini uca tut!4.    Libasını təmizlə! (Nəfsini günahlardan pak et!)5.    (Əzaba ...

"Əraf" surəsi

"Əraf" surəsi
.7.əl-Əraf (Sədd) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 206 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim, Sad.2.    Bu, (kafirləri cəhənnəm əzabı ilə) qorxutmaq və möminlərə öyüd-nəsihət vermək üçün sənə nazil edilən Kitabdır. (Ya Rəsulum!) Ondan (onun təbliğindən) ötrü ürəyində bir sıxıntı olmasın!3.    ...

Muminun" surəsi

Muminun" surəsi
əl-Muminun (Möminlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 118 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!)2.    O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) müti olub (Ona) boyun əyərlər! (Allahın qarşısında ...

"Nəhl" surəsi

"Nəhl" surəsi
.16.ən-Nəhl (Bal arısı)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 128 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Allahın (möminlərin zəfər çalacağı, müşriklərin və kafirlərin məhv olacağı barəsindəki) əmri mütləq gələcəkdir. Buna görə də onu tələm-tələsik (vaxtından əvvəl) istəməyin. Allah pakdır və Ona şərik qoşulan bütlərdən ucadır. (Allah hər ...