Azəri
Saturday 6th of June 2020
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

İnsanı həlak edən yeddi böyük günah

İnsanı həlak edən yeddi böyük günah
Həzrət Muhəmməd (s) buyurur:insanı həlak edən yeddi günahdan uzaq durun. ( Həmin böyük günahlar aşağıdakılardan ibarətdir): 1- Allaha şərik qoşmaq. 2- Sehr və cadugərliklə məşğul olmaq. 3- Qətl törətmək. 4- Sələm puldan intifadə etmək. 5- Yetimin haqqını yemək. 6- (Vətən,ailə,qohumları,dini və özünü müdafiə üçün baş vermiş) Müharibədən ...

Həzrət İmam Hüseynin (ə) cəsarət və şücaəti

Həzrət İmam Hüseynin (ə) cəsarət və şücaəti
Allah yolunda vuruşaraq ölən və ya (düşmənə) qalib gələn kəslərə böyük mükafat verəcəyik.»İmam Hüseyn (ə) hər üç döyüşdə (Cəməl, Siffeyn və Nəhrəvan) Həzrət Əlinin (ə) kənarında olmuş, qəhrəmanlıq göstərib, böyük şücaət nümayiş etdirmişdir.Hicri qəməri tarixi ilə 36-cı ildə baş vermiş Cəməl savaşında qoşunun ...

Cәnnәt әhlinin хüsusiyyәtlәri

Cәnnәt әhlinin хüsusiyyәtlәri
 Хоş möminlәrin hаlınа (оnlаrın yеri cәnnәtdir)Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Аllаh cәnnәt yаrаdаndа üç dәfә buyurdu: Хоş möminlәrin hаlınа (оnlаrın yеri cәnnәtdir)! Әrşin mәlәklәri dә bu sözü üç dәfә tәkrаr еtdilәr. Sоnrа хitаb gәldi: Hәr kәsdә аltı хüsusiyyәt оlsа, mömin hеsаb оlunur:1. Düz dаnışmаq;2. Əhdә ...

KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (1)

KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (1)
 KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (1)Hicri tarixinin 61-ci ili Məhərrəm ayının 10-u bir neçə saat müddətində baş verən mübarizədə imam Hüseyn (ə) və onunla birgə olan kişilər və cavanlar şəhid edildilər. Qadınlar və imamın yetkin yaşa dolmayan övladları əsir edilərək Kufəyə, ordan da Şama yollandılar. Yalnız xəstə halda olan Əli ibni Hüseyn (ə)-ı ...

İmam Hüseynin (ə) namazlardan sonra oxuduğu dua

İmam Hüseynin (ə) namazlardan sonra oxuduğu dua
İmam Hüseynin gündəlik namazlardan sonra oxuduğu münacatİslaminsesi – İmam Hüseynin Ərəfə günündə oxuduğu münacat və Aşura faciəsində oxuduğu dualar hazırda çoxsaylı dini ədəbiyyatda yer alıbdır.Bir insanın Allahla necə səmimi və ixlasla münacat etdiyini İmam Hüseynin dualarında görmək olar.Xüsusilədə İmam Hüseyn bütün varlığını, ...

İMAM HÜSEYN (Ə)

İMAM HÜSEYN (Ə)
 İMAM HÜSEYN (Ə)Allahın adı iləİslam dininin banisi Məhəmməd Peyğəmbərin (s) nəvəsi, İmam Əlinin (ə) və Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) oğlu, İmam Həsənin kiçik qardaşı İmam Hüseyn (ə) hicrətin dördüncü ilində, şəban ayının üçündə (sentyabrın 30-da ) Mədinədə anadan olmuşdur. İmam Həsən (ə) ölüm ayağında olan zaman İmam Hüseyn ...

İsveçdə etiraz aksiyası: "Hicab, sizə aid deyil"

İsveçdə etiraz aksiyası: "Hicab, sizə aid deyil"
İsveçin müxtəlif şəhərlərində təşkil olunan 1 may yürüş iştirakçıları əllərində üzərində Müsəlman qadınların iş yerlərində Hicab taxmasına qoyulan qadağanı pisləyən plakatlar götürərək “İrçilik pislənilsin”, “Hicab, sizə aid deyil”, “İşləmək bizim hüququmuzdur” şüarlarını səsləndiriblər. Əhli Beyt ...

Nəfs dedikdə nə nəzərdə tutulur? Hansı nəfs şər və mənfiliklərə meyillidir?

Nəfs dedikdə nə nəzərdə tutulur? Hansı nəfs şər və mənfiliklərə meyillidir?
Bəzən nəfs dedikdə ruh nəzərdə tutulur. Ancaq əxlaqi bəhslərdə nəfs dedikdə onu kontrol etmək, nəfsin istəkləri və xahişləri şərh edilir. İnsan nəfsinin mərtəbələri vardır. Onun ən alçaq dərəcəsi - əmmarə nəfsdir. Bu nəfs insanın nöqsanlı hallarına və daxili ifrati meyllərinə aid edilir. Bu nəfsin şər və pisliklərə meyli vardır və insanı xeyir yolundan azdıra bilir.Nəfsin ikinci ...

211- ci xütbə

211- ci xütbə
İmam Əli əleyhis-salamın öz səhabələrini cihada (Allahyolunda vuruşmağa) həvəsləndirdiyi kəlamlarındandır.Allah sizdən Onun (nemətlərinin) şükrünü yerinə yetirməyinizi istəyir və Öz hökmdarlıq və səltənətini sizin üçün saxlayıb (yerüzünün başçıvə rəhbəriolmağaancaq Onundostlarılayiqdirlər). Geniş müsabiqə meydanında (dünyada) ...

İmam Sadiq ələyhis-salam haqqında

İmam Sadiq ələyhis-salam haqqında
İmam Məhəmməd Baqirin (ə) şəhadətindən sonra ağır imamət yükü həzrət imam Sadiqin (ə) üzərinə düşdü. O həzrətin imamət dövrü İslam dünyasının siyasi, ictimai cəhətdən ən keşməkeşli və ağır dövrünə təsadüf etdi.1. İmam Sadiq (ə) iki nəsil xəlifələri: Mərvanilər və Abbasilərdən olan, İslama, xüsusən də şiələrə zülm etməkdə bir-birləri ilə yarışan on iki zalım xəlifə ilə ...

KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (2)

KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (2)
 KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (2)Tərəfdarların fərqiİmam Həsən əleyhissəlamla İmam Hüseyn əleyhissəlamın yaşadığı dövr arasındakı fərqdən əlavə, bu iki İmamın tərəfdarları arasındakı fərqi də nəzərə almaq lazımdır. İrəlidə qeyd etmişdik ki, İmam Həsən əleyhissəlamın ordusu bir şayiə eşitməklə bir-birinə dəydi və bə’ziləri İmamın çadırına ...

IMAM HÜSEYN ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI

IMAM HÜSEYN ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
 Adı: Hüseyn (ə)Ləqəbi: Seyyidüş-şühədaKünyəsi: Әbu AbdullahAtası: Әli (ə)Anası: Fatimeyi-Zəhra (s)Babası: Peyğəmbər (s)Doğum ili: Hicri 4-cü ilImamlıq müddəti: 10 ilÖmrü: 57 ilŞəhidlik: Hicri 61-ci ildə Yezidin əmri ilə şəhid edildi.Məzarı: Kərbəla (Iraqda).TӘVӘLLÜDÜHəzrət Fatimənin ikinci övladı 4-cü hicri ilinin Şəban ayının 3-də ...

Vacib əməl - Oruc haqqında

Vacib əməl - Oruc haqqında
Mühüm ibadətlərin zamanı, hicri-qəməri təqvimi ilə müəyyən olunub yerinə yetirilir. Qeyd edək ki, müsəlmanlar ən mühüm ibadətlərini, o cümlədən orucu və həcci, Fitr və Qurban bayramlarını hicri-qəməri təqviminə əsasən yerinə yetirirlər. Ayın isə Günəşə və Yerə nisbətən vəziyyətindən asılı olaraq müxtəlif səfhələri (ayın görünən xarici ...

Günaha davam etmək

Günaha davam etmək
Öncә хаtırlаtdıq ki, mә`sumlаrdаn bаşqа hаmının günаhı vаr. Аmmа әmәllәrә digәr bir tәrәfdәn nәzәr sаldıqdа görürük ki, insаnlаr iki dәstәdir:Bә`zilәri günаhа yоl vеrdikdә pеşmаn оlur, gördüyü işdәn vicdаn әzаbı çәkir, hәttа özünә nifrәt еdir. Mәhz bu pеşmаnçılıq sәbәbindәn tövbә еdir vә qәrаrа ...

Ənfal surəsində bəyan edilən bütün ənfalın (qənimətlərin ) Allah və Onun Rəsuluna aid olması ilə 41- ci ayədə bəyan edilən yalnız beşdə birinin Onlara aid olması ilə ziddiyyət təşkil etmirmi?

Ənfal surəsində bəyan edilən bütün ənfalın (qənimətlərin ) Allah və Onun Rəsuluna aid olması ilə 41- ci ayədə bəyan edilən yalnız beşdə birinin Onlara aid olması ilə ziddiyyət təşkil etmirmi?
Ənfal surəsi heç bir istisna qqoymadan mütləq surətdə bütn qənimətləri (ənfalı) Allahın və Onun Rəsulunun hesab edir. Amma həmin surənin 41- ci ayəsində yalnız qənimətin beşdə birini onların hesab edir. Təbii olaraq yerdə qalan beşdə dörd döyüşçülərə aid edilir. Sizin nəzərinizə görə bu iki ayədən hansı düzgün olanla ziddiyyətlidir? Qısa cavab Məntiqi cəhətdən ənfalla ...

İmam Hüseynin (ə) təvəlldüdü

İmam Hüseynin (ə) təvəlldüdü
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdüHicri təqvimi ilə dördüncü il, şəban ayının 3-cü günü, cənnət cavanlarının Seyidi,  peyğəmbərlik bağını reyhanı ilahi ərşin iki sırğasından biri, Ali-əbanın beşincisi, dünya azadələrinin rəhbəri, şəhidlər ağası həzrət Hüseyn (ə), nurlu Mədinə şəhərində dünyaya göz açdı. ...

Ləvvamə nəfs əmmarə nəfsdən güclü olarsa, insan daha çox təqvaya meyil edər

Ləvvamə nəfs əmmarə nəfsdən güclü olarsa, insan daha çox təqvaya meyil edər
Sonra da günahlarını və təqvalı olmağını ona ilham etmiş və onu iş görməyə qadir etmişdir”. (“Şəms” 8).Nəfsinizin həm pak və həm də napak qidaları vardır. Nəfsinizin pak qidası – təqvadır: İlahi həqiqətlər, rəbbani həqiqətlər, ərş feyzləri və əxlaqi həsənələr. Nəfsinizin napak qidası isə günahdır: çirkin əməllər, pisliklər, ...

OSMANIN ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-A SIFARIŞI VƏ HƏZRƏTIN CAVABI

OSMANIN ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-A SIFARIŞI VƏ HƏZRƏTIN CAVABI
OSMANIN ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-A SIFARIŞI VƏ HƏZRƏTIN CAVABIOsmanın öz xilafəti zamanı İslam qayda-qanunları ilə uyğun gəlməyən işlər gördü.Buna görə də onlar yığılıb onu öz evində mühasirə etdilər və hətta bir neçə gün ona su da vermədilər. Axırda onu elə öz evindəcə öldürdülər. Mühasirədə olduğu vaxt Osman Abdullah ibni Abbas vasitəsilə ...

YA HÜSEYN

YA HÜSEYN
 İMAM HÜSEYN (Ə)Allahın adı iləİslam dininin banisi Məhəmməd Peyğəmbərin (s) nəvəsi, İmam Əlinin (ə) və Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) oğlu, İmam Həsənin kiçik qardaşı İmam Hüseyn (ə) hicrətin dördüncü ilində, şəban ayının üçündə (sentyabrın 30-da ) Mədinədə anadan olmuşdur. İmam Həsən (ə) ölüm ayağında olan zaman İmam Hüseyn ...

ON SƏKKIZ YAŞLI CAVAN RUMLULARLA OLAN MÜHARIBƏNIN SƏRKƏRDƏSI

ON SƏKKIZ YAŞLI CAVAN RUMLULARLA OLAN MÜHARIBƏNIN SƏRKƏRDƏSI
ON SƏKKIZ YAŞLI CAVAN RUMLULARLA OLAN MÜHARIBƏNIN SƏRKƏRDƏSI İslam Peyğəmbəri (s) ömrünün son günlərində, müsəlmanları qüdrətli Rum ölkəsi ilə müharibə etməyə könüllü dəvət etdi. İslam ordusunun sərkərdələri, mühacir və Ənsarın başçıları və böyükləri bu böyük qoşunda idilər. Belə bir qoşunun sərkərdəliyi ...